Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo

Thành ngữ: 儿不嫌母丑,狗不嫌家贫

  • Pinyin: Ér bù xián mǔ chǒu, gǒu bù xián jiā pín
  • Hán việt: Nhi bất tiễn mẫu xấu, cẩu bất tiễn gia bần
  • Tạm dịch: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo
  • Ý nghĩa:  Câu thành ngữ này diễn tả ý tưởng về tình cảm chân thành và không phân biệt đối với gia đình. Con yêu quý và trân trọng mẹ mình dù có nghèo khó hay không đẹp đẽ.
Similar Posts